สนับสนุนการพัฒนากีฬาแบบครบวงจร

สนับสนุนการพัฒนากีฬาแบบครบวงจร

Anna Mambula อธิบายขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเริ่มต้นทำให้กีฬามีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคน

กีฬาเป็นพื้นที่ของชีวิต

ที่คนพิการไม่สามารถโต้แย้งได้มีประสบการณ์ที่น่าพอใจน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานและคู่แข่งที่ไม่ทุพพลภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมกับผู้ทุพพลภาพในทุกด้านของชีวิตและการเล่นกีฬาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้พิการและผู้ไม่พิการ นอกจากนี้ ยังพบว่ากีฬาเปลี่ยนผู้ทุพพลภาพอย่างลึกซึ้งเท่าเทียมกัน โดยส่งเสริมให้คนพิการได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในสังคม

มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับการมีส่วนร่วมของคนพิการในการเล่นกีฬา แต่ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ขัดขวางการดำเนินการตามแผนเหล่านี้ เช่น การเลือกปฏิบัติ ทัศนคติเชิงลบ พลศึกษาที่ไม่ดี การขาดความรู้และข้อมูล การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ได้รับการฝึกฝน พนักงานและการสนับสนุนและการฝึกสอนไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้เป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทุพพลภาพในการเล่นกีฬา และปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถลบล้างได้ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวสร้างผลกระทบทางจิตใจและจิตใจต่อผู้พิการ นอกจากนี้ยังสร้างความอัปยศให้กับผู้ทุพพลภาพ ซึ่งจะทำให้คนพิการมองว่าตนเองมีค่าควรน้อยลง 

เอาชนะความท้าทายในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเขามีความฟิตทางจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง กีฬาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดความอัปยศและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพิการ สามารถเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนเกี่ยวกับคนพิการโดยการพัฒนาและปรับปรุงทักษะของพวกเขา

การสร้างทีมและสโมสรกีฬาที่เป็นมิตรต่อผู้ทุพพลภาพ

ซึ่งพวกเขารู้สึกสบายใจในการแสดงออก พัฒนาทักษะทางสังคม และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพสามารถไปได้ไกลในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของคนพิการ นอกจากนี้ ควรมีการรวมการจัดหาโอกาสและโปรแกรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย ผ่านกีฬาเพื่อการพักผ่อนและการแข่งขัน หลักสูตรพลศึกษา การพักผ่อน และเกมกีฬาองค์กรกีฬาเพื่อการพัฒนาได้ช่วยเหลือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการในด้านกีฬาอย่างแท้จริง ด้วยจำนวนโครงการและเงินทุนที่มีอยู่ แต่ก็ยังมีช่องว่างในการปรับปรุง การมีส่วนร่วมในกีฬาสามารถปรับปรุงได้อย่างมากด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ไม่ใช่กีฬาอื่นๆ

องค์กรสามารถส่งเสริมให้รวมคนพิการเข้าไว้ในโปรแกรมของตนได้โดยการจัดหาเงินทุนและเงินช่วยเหลืออย่างเพียงพอ การประสานงานความร่วมมือด้านกีฬา การริเริ่มและอำนวยความสะดวกในการวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันหรือกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรับเปลี่ยนได้ กำหนดและใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกีฬาสำหรับผู้พิการ การสร้างนโยบายกีฬาที่ดีการให้ความรู้ โปรแกรมกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และการฝึกโค้ชยังสามารถสนับสนุนองค์กรกีฬาในการรวมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมในกีฬาAnna Mambula เป็นผู้จัดการโครงการที่FAME Foundationและผู้สนับสนุนสิทธิทางเพศที่กระตือรือร้นในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย เธอเชื่อว่าการเสริมสร้างศักยภาพของเพศหญิงโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางกายภาพหรือทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกที่เราจินตนาการถึง